ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ମାଙ୍କଡା ପଥର ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ମାଙ୍କଡା ପଥର ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

08/11/2019 27/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ପଥର ଖଣି ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 08/11/2019 29/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ନଦୀ ବାଲି ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ନଦୀ ବାଲି ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

06/11/2019 27/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର