ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ(ଓ .ଏଲ.ଏମ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ

ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ(ଓ .ଏଲ.ଏମ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡାସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ(ଓ .ଏଲ.ଏମ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର କଲ ନୋଟିସ

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ(ଓ .ଏଲ.ଏମ)

20/06/2020 30/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)