ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୮ ତା: ୧୨/୧୦/୨୦୧୮ ରେ ଜାଗରଣ ରଥ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୮ ତା: ୧୨/୧୦/୨୦୧୮ ରେ ଜାଗରଣ ରଥ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୮ ତା: ୧୨/୧୦/୨୦୧୮ ରେ ଜାଗରଣ ରଥ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୦୮ ତା: ୧୨/୧୦/୨୦୧୮ ରେ ଜାଗରଣ ରଥ ପାଇଁ ଭଡା ସୂତ୍ରେ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

12/10/2018 30/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)