ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୩୪୧ ତା: ୨୬/୧୨/୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୩୪୧ ତା: ୨୬/୧୨/୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୩୪୧ ତା: ୨୬/୧୨/୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୩୩୪୧ ତା: ୨୬/୧୨/୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

27/12/2018 15/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (239 KB)