ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା (ପ୍ରଥମ/ଦ୍ଵିତୀୟ)ଭାଗ ଏବଂନୂଆ ଅରୁଣିମା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୂକ ଛାପିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ 1522 ତା: 15/09/୨୦୨୦

ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା (ପ୍ରଥମ/ଦ୍ଵିତୀୟ)ଭାଗ ଏବଂନୂଆ ଅରୁଣିମା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୂକ ଛାପିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ 1522 ତା: 15/09/୨୦୨୦
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନୂଆ ଅରୁଣିମା ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତିକା (ପ୍ରଥମ/ଦ୍ଵିତୀୟ)ଭାଗ ଏବଂନୂଆ ଅରୁଣିମା ହ୍ୟାଣ୍ଡବୂକ ଛାପିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ 1522 ତା: 15/09/୨୦୨୦

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ

16/09/2020 07/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)